آموزش مفهومی ریاضی پنجم (ابتدایی)

آموزش مفهومی ریاضی پنجم (ابتدایی)

درباره دوره:
- تدريس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
- توسعه و غنی سازی مطالب کتاب درسی
- طرح و حل مثال ها و تمرين های مهم و کليدی کتاب درسي 
- راهنمايي جهت حل تمرين ها و پرسش های کتاب درسی
- استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهای نوين آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش