آموزش مفهومی علوم پنجم (ابتدایی)

آموزش مفهومی علوم پنجم (ابتدایی)

درباره دوره:
- تدريس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
- توضيح اهداف کتاب درسی و توسعه و غنی سازی مطالب آن
- استفاده از انيميشن های جذاب جهت درک بهتر مفاهيم کتاب درسی
- انجام آزمايش های کتاب درسی جهت درک بهتر مفاهيم
- استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهای نوين آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش