آموزش مفهومی علوم ششم (ابتدایی)

آموزش مفهومی علوم ششم (ابتدایی)

درباره دوره:
- تدريس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
- توسعه و غنی سازی مطالب کتاب درسی
- استفاده از انيميشن های آموزشی جذاب جهت درک بهتر مفاهيم کتاب درسی 
- توضيح درخت دانش و طبقه بندی مطالب درس
- تدريس کامل آزمايش کنيد در حين تدريس
- استفاده از انيميشن های جذاب جهت درک بهتر مفاهيم کتاب درسی
- استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهای نوين آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش