پخش زنده

پخش زنده
با توجه به برنامه ریزی درسی پخش زنده انجام خواهد شد.