عواطف شبیبی

نام استاد : عواطف شبیبی
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : فناوری اطلاعات
محل تحصیل: اهواز