آتوسا کاویانی

نام استاد : آتوسا کاویانی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : فرانسه
محل تحصیل: اهواز