سمیه ابراهیمی نصر

نام استاد : سمیه ابراهیمی نصر
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : علوم قرآنی
محل تحصیل: اهواز