ندا خیره

نام استاد : ندا خیره
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : هنر
محل تحصیل: اهواز