میترا دادگر

نام استاد : میترا دادگر
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : زیست
محل تحصیل: اهواز