کتایون فلک دین

نام استاد : کتایون فلک دین
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی
محل تحصیل: تهران