آموزش مفهومی علوم سوم (ابتدایی)

آموزش مفهومی علوم سوم (ابتدایی)

درباره دوره:
- تدريس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسي
- توسعه و غني سازي مطالب کتاب درسی
- طرح و حل مثال ها و تمرين های مهم و کليدی کتاب درسی  
- حضور دانش آموز در کنار معلم جهت شبيه سازی کلاس درس
- راهنمايی جهت حل تمرين ها و پرسش های کتاب درسي
- استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهای نوين آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش